Welkom op de startpagina voor het gebruik van gegevens uit de databank van het Hydrologisch InformatieCentrum (HIC)

(WEB2)

 

For English: see below

 

Op deze pagina vindt u bijkomende informatie voor gebruik van gegevens uit de databank van het Hydrologisch InformatieCentrum (HIC). Het HIC is onderdeel van het Waterbouwkundig Laboratorium (Vlaamse overheid). Deze informatie geldt zowel voor door het HIC aangeleverde data als voor via web services bekomen gegevens.

 

Vlaggen

Gegevens uit de databank van het HIC zijn voorzien van kwaliteitsvlaggen. De verklaring van de verschillende kwaliteitscodes ("State of Value", "Quality Code", "Quality Flags") vindt u terug in onderstaande tabel.

 

State of Value

Declaration

6-8

External validated data (6=good, 7=estimated, 8=suspect)

 

 

10-19

Good measurements

20-29

Good calculations

30-39

Estimate measurements

40-49

Estimate calculations

60-69

Suspect measurements

70-79

Suspect calculations

 

 

110-179

Unchecked

 

 

221-223

Unknown (import)

 

 

255 / -1

Missing

 

Referentiehoogte

Waterpeilgegevens zijn telkens uitgedrukt ten opzichte van het referentievlak van 0 m TAW.

 

Correcte bronvermelding van de data

[NL]

Waterbouwkundig Laboratorium. Metingen en voorspellingen afkomstig uit de databank van het Hydrologisch InformatieCentrum [DATA]. [datum van bevraging: dd/mm/jjjj].

 

[ENG]

Flanders Hydraulics Research. Measurements and forecasts from the database of the Hydrological Information Centre [DATA]. [date of retrieval: dd/mm/jjjj].

 

[FR]

Laboratoire de Recherches Hydrauliques. Mesures et prédictions de la banque de données du Centre d'Information Hydrologique [DONNEES]. [date de recherche: dd/mm/jjjj].

 

Webservices

Data uit onze databank zijn ook ter beschikking via webservices. Deze zijn vrij toegankelijk, maar gelimiteerd. Een systeem voor meer uitgebreide toegang via een token is beschikbaar en verplicht voor geautomatiseerde databevraging. Voor meer informatie: bekijk dit document.(versie 25/07/2023)

 

Disclaimer

Gebruik van de gegevens

 

De gegevens uit de databank van het Hydrologisch InformatieCentrum (HIC) zijn bedoeld voor informatieve doeleinden.

Het gebruik ervan is op eigen risico en het HIC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Het HIC spant zich eveneens in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de toegang tot de databank via web services volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. Het HIC kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, aansprakelijk gesteld worden door schade te wijten aan het gebruik van deze webservices en bijgevolg evenmin voor informatie die via deze weg wordt aangeboden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

U heeft het recht om de informatie uit de databank van het HIC te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. 
Het HIC behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Downloaden van historische gegevens

 

Voor meer informatie over historische gegevens aangeboden via webservices kan u het HIC contacteren via onderstaande contactgegevens.

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om uw geautomatiseerde databevraging of andere gegevensvragen te kunnen behandelen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend intern verwerkt en worden niet verder meegedeeld aan derden. Als u niet wilt dat we uw gegevens verwerken, kunt u dat melden door het invulformulier in te vullen op onze website https://mow-contact.be/stap2.php?vraagtype=10. We kunnen u dan mogelijks de dienst die u vraagt niet verstrekken. U kunt ook altijd via deze weg vragen welke persoonsgegevens we verwerken en u kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat we uw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft.

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u deze stellen via het invulformulier op onze website https://mow-contact.be/stap2.php?vraagtype=10. Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Waterbouwkundig Laboratorium - Hydrologisch InformatieCentrum (HIC)

Berchemlei 115

2140 Antwerpen

België

Voor alle vragen: contacteer hic@vlaanderen.be

Welcome to the homepage for the use of data from the database of the Hydrological Information Centre (HIC)

 

On this page you can find additional information about the use of data from the database of the Hydrological Information Centre (HIC). The HIC is part of Flanders Hydraulics Research (Flemish Government). This information applies both to data supplied by the HIC and to data obtained through web services.

Flags

Data from the database of the HIC are provided with quality flags. The explanation of the different quality codes ("State of Value", "Quality Code", "Quality Flags") can be found in the table below.

 

State of Value

Explanation

6-8

External validated data (6=good, 7=estimated, 8=suspect)

 

 

10-19

Good measurements

20-29

Good calculations

30-39

Estimate measurements

40-49

Estimate calculations

60-69

Suspect measurements

70-79

Suspect calculations

 

 

110-179

Unchecked

 

 

221-223

Unknown (import)

 

 

255 / -1

Missing

 

Reference height

The reference plane used for water level data is 0 m TAW.

 

 

Correct acknowledgement of the data

[ENG]

Flanders Hydraulics Research. Measurements and forecasts from the database of the Hydrological Information Centre [DATA]. [date of retrieval: dd/mm/jjjj].

 

Webservices

Data from our database are also available by web services. These are freely accessible, but limited. A system for more extensive access by a token is available and mandatory for automated data retrieval. For more information: check this document. .(version 25/07/2023)

 

Disclaimer

 

Use of the data

 

The data from the database of the Hydrological Information Centre (HIC) are intended for information and non-commercial purposes.

Use of this data is at the user's own risk and the HIC may not be held liable for any inaccuracies or omissions in the information provided. The HIC will make every effort to ensure that disruptions of a technical nature are kept to a minimum. However, we cannot guarantee that the access to the database using web services will be completely free of disruptions and other technical problems. The HIC shall under no circumstances be liable, whether directly or indirectly, for any loss or damage caused to any person whomsoever by the use of this web services and, therefore, also not for any information that is provided this way.

 

Intellectual property rights

 

You have the right to view the information from the database of the HIC, to download information for personal use and to reproduce information, provided the source is acknowledged, in accordance with the provisions of the Act of 30 June 1994 on copyright and related rights.
The HIC reserve all intellectual property rights in relation to the information provided.

 

Downloading historical data and maps

 

For more information about historical data provided on the website, please contact the HIC using the contact information below.

 

Protection of personal data

 

The department of Mobility and Public Works processes your personal data only to handle your automated data retrieval or other data requests. Your personal data is handled only internally and is not passed on to third parties. If you don’t want us to handle your data, you can report this by filling in the form on our website https://mow-contact.be/stap2.php?vraagtype=10. We may then not be able to provide the service that you request. Also you can always ask which personal data we process and you can have them corrected or deleted. We then request proof of your identity so that we do not communicate your data to anyone who is not entitled to it.

If you have questions about the way in which we handle your data, you can ask them by filling in the form on our website https://mow-contact.be/stap2.php?vraagtype=10. If you do not agree with the way in which we process your data, you can apply to the competent supervisory authority. You will find our data processing policy at https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/privacyverklaring.

 

 

Contact

Flanders Hydraulics Research - Hydrological Information Centre (HIC)

Berchemlei 115

2140 Antwerp

Belgium

For all questions: contact hic@vlaanderen.be